Per Ne | AMMK

Za nas

 

 

Misija:

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine (KEPA) je vladina institucija koja je posvećena održavanju kvaliteta vazduha, vode, zemljišta i biodiverziteta putem integrisanog praćenja životne sredine, efikasnog informacionog sistema o životnoj sredini i kontinuiranog izveštavanja o stanju životne sredine. radi promovisanja korišćenja obnovljivih izvora energije i održivog korišćenja prirodnih resursa u cilju obezbeđivanja zdrave životne sredine za sadašnje i buduće generacije u skladu sa napretkom ekonomskog i društvenog razvoja.

Vizija:

Efikasno praćenje životne sredine, informisanje i izveštavanje, za zdravu životnu sredinu i održiv ekonomski rast.

 

U okviru kompletiranja institucionalne infrastrukture i povećanja efikasnosti i rezultata u zaštiti životne sredine, MSPP je ojačano sa veoma važnom i obećavajućom institucijom, Kosovskom agencijom za zaštitu životne sredine (KEPA) od koje se očekuje da popuni postojeće praznine u ciklusu. opšte upravljanje životnom sredinom.

KEPA je osnovana Zakonom o zaštiti životne sredine (2003/9, član 39, tačka 1)

„... kao institucija u sastavu MSPP, da obavlja administrativne, stručne, naučno-istraživačke poslove podrške u oblasti zaštite životne sredine, zaštićenih područja prirode, biološke raznovrsnosti...“.

U početku, organizacija Agencije je izvršena Administrativnim uputstvom br. Rendor 25, br. Protokol 22/03.

Dana 06.06.2006. KELP je imenovan za glavnog izvršnog direktora.

Rešenjem ministra Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja br. Rendor 03/07, br. Protokol 38 od 05.06.2006, KEPA je operativna i osoblje sa adekvatnim osobljem je kompletirano.

Osoblje je preuzelo MSPP, čime je napravljena interna mobilnost osoblja u skladu sa Uredbom br. 2001/19 O izvršnom ogranku institucija samouprave Kosova.

Međutim, zbog određenih problema i administrativnih, finansijskih, kadrovskih, itd. prepreka, KEPA je mogla da počne svoju punu funkciju tek u junu 2007. godine.

 

ZAKON br. 03 / L-025 O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

 

GLAVA VII ORGANIZACIJE ZA MONITORING ŽIVOTNE SREDINE

 

Član 59 Kosovska agencija za zaštitu životne sredine

 

1. U cilju praćenja kvaliteta i svojstava životne sredine, Ministarstvo osniva Agenciju za zaštitu životne sredine Kosova (u daljem tekstu: KAZŽS).

 

2. Organizaciona struktura i druge odgovornosti AZIK-a se određuju podzakonskim aktom.

 

Član 60. Dužnosti KEPA

 

1. Dužnosti KEPA su:

 

1.1. pruži odgovarajuće informacije administraciji, Vladi i Skupštini Kosova o sprovođenju politike zaštite životne sredine:

 

1.2. da razvija i koordinira jedinstveni informacioni sistem za zaštitu životne sredine u vezi sa sistemom praćenja stanja životne sredine na Kosovu kao i prikupljanje podataka o životnoj sredini;

 

1.3. uspostavljanje i održavanje referentnih centara sa bazama podataka za monitoring životne sredine (socio-ekonomski podaci, pritisci na životnu sredinu, stanje i kvalitet životne sredine);

 

1.4. razvijaju procedure za obradu prikupljenih podataka o životnoj sredini i njihovu evaluaciju (modelovanje, prezentacija i vizuelna prezentacija);

 

1.5. da obavlja stručne poslove na utvrđivanju sadržaja, metodologije i načina praćenja stanja životne sredine.

 

1.6. unaprediti i uporediti kvalitet podataka o životnoj sredini;

 

1.7. sastavljaju izveštaje o opštem stanju životne sredine na Kosovu, ciljevima, kao i izveštaje o ključnim sektorima (vazduh, zemljište, voda, biodiverzitet, klimatske promene);

 

1.8. sastavljaju izveštaje o specifičnim pitanjima zaštite životne sredine kao što su regioni sa povećanom radioaktivnošću, kvalitet životne sredine, zdravlje i slično;

 

1.9. obavlja savetodavne poslove za definisanje, održavanje i praćenje projekata i programa zaštite životne sredine;

 

1.10. pomaže organima uprave u izradi novih oblika politike zaštite životne sredine i praćenju sprovođenja planova i programa zaštite životne sredine;

 

1.11. da sarađuje sa Evropskom agencijom za životnu sredinu – AEM koja je deo Evropske mreže za informisanje i posmatranje – RREIV;

 

1.12. da sarađuje sa drugim međunarodnim institucijama i organima za zaštitu životne sredine;

 

1.13. obezbedi pristup svim informacijama o životnoj sredini Kosova u skladu sa standardima EEM.

 

1.14. Međudržavno korišćenje i razmena podataka o životnoj sredini biće regulisano posebnim zakonom.

 

2. AZIK obavlja i druge poslove utvrđene osnivačkim aktom koji služe za obavljanje delatnosti AZIK iz stava 1. ovog člana.

 

UREDBA (KRK) - Br. 05/2017 O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA

 

Član 45. Organizaciona struktura Kosovske agencije za zaštitu životne sredine

 

1. Organizaciona struktura Agencije za zaštitu životne sredine Kosova je sledeća:

 

1.1.Kancelarija generalnog direktora;

1.2 Direkcije/Zavodi

1.3.Sektori.

 

2. U okviru ukupnog broja zaposlenih u AKZŽS uključeno je 36 zaposlenih u Direkciji administracije DAPK „Proklete planine“, koji

primaju plate od dotičnih opština ali imaju ugovore o radu sa MŽSPP/KAZŽS.

 

3. Broj zaposlenih u Agenciji za zaštitu životne sredine Kosova je sto dvanaest (112).

Član 46. Kancelarija generalnog direktora

 

1. Kancelariju generalnog direktora Kosovske agencije za zaštitu životne sredine čine:

 

1.1. Generalni direktor;

1.2 Jedan državni službenik (1) tehničkog nivoa.

 

2. Dužnosti i odgovornosti glavnog izvršnog službenika za zaštitu životne sredine Kosova su definisane važećim zakonodavstvom.

 

3. Dužnosti i odgovornosti državnog službenika generalnog direktora su definisane važećim zakonima o državnoj službi.

 

4. Sve administrativne usluge, uključujući pravne usluge, budžet, finansije, nabavke, osoblje, logistiku, arhivu, itd., dužne su da relevantnim odeljenjima MSPP-a pruže posebne usluge AZŽS-a na zahtev.

 

5. Broj zaposlenih u Kancelariji generalnog direktora je dva (2).

 

Član 47 Direkcije i sektori Kosovske agencije za zaštitu životne sredine

 

1. Direkcije (ekvivalentni instituti) i sektori Agencije za zaštitu životne sredine Kosova su:

 

2. Kosovski institut za zaštitu prirode:

 

2.1. Sektor za zaštićena područja;

2.2. Sektor za biodiverzitet.

 

3. Hidrometeorološki zavod Kosova:

 

3.1. Sektor za meteorologiju i klimu;

3.2. Sektor za hidrologiju;

3.3. Sektor za nadzor vazduha; I

3.4. Sektor za praćenje kvaliteta vode i zemljišta.

 

4. Direkcija za upravu Nacionalnog parka „Šari“:

 

4.1. Sektor za stručne i administrativne usluge;

4.2. Sektor za nadzor i kontrolu.

 

5. Direkcija za upravu Nacionalnog parka „Proklete planine“.

 

5.1. Sektor za stručne i administrativne usluge;

5.2. Sektor za nadzor i kontrolu.

 

6. Direkcija za procenu uticaja na životnu sredinu.

 

6.1. Sektor za procenu uticaja na životnu sredinu;

6.2. Sektor za informacioni sistem životne sredine; I

6.3. Sektor za izveštavanje, informisanje i saradnju.

 

7. Uprava za upravljanje spomenicima prirode od posebnog značaja.

 

7.1. Sektor za spomenik prirode od posebnog značaja „Pećina Gadime“.

7.2. Sektor za spomenik prirode od posebnog značaja „Vodopadi Miruše“