30 - Drejtorite | AMMK

Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtoratit për Administrimin e Parkut Kombëtar “Sharri”:

 • Kryen aktivitetet për planifikimin, ruajtjen, dhe menaxhimin e qëndrueshëm te  resurseve pyjore;
 • Kryen aktivitete kontrolli dhe parandalimi te veprimeve ilegale ne park;
 • Inicon Fletëparaqitje për veprimet ilegale brenda territorit te Parkut Kombëtar;
 • Harton plane për menaxhimin dhe projekteve për mbrojtjen, zhvillimin dhe shfrytëzimin racional të resurseve natyrore të Parkun Kombëtar “Sharri”;
 • Planifikon zbatimin e masave për mbrojtjen dhe zhvillimin e florës dhe faunës;
 • Planifikon zbatimin e masave për mbrojtjen dhe zhvillimin pyjeve;
 • Kujdesi ndaj resurseve natyrore të Parkut Kombëtar dhe ndalimi i veprimeve ilegale, prerjet e pyjeve, gjuetinë, peshkimin, ndërtimin e objekteve, uzurpimin e pronave;
 • Zbaton masat për mbrojtjen e natyrës nga zjarret, insektet dëmtuese, sëmundjet bimore dhe ndotësit e ndryshëm;
 • Identifikimin e personave që bëjnë vepra ilegale;
 • Përgatit raporte vjetore për realizimin e planeve dhe projekteve në Parkun Kombëtar si dhe përgatitja e planeve të punës.
 • Kujdesi ndaj resurseve natyrore të Parkut Kombëtar dhe ndalimi i veprimeve ilegale, prerjet e pyjeve, gjuetinë, peshkimin, ndërtimin e objekteve, uzurpimin e pronave;
 • Identifikon e personat që bëjnë vepra ilegale;
 • Zbaton masat për mbrojtjen e natyrës nga zjarret, insektet dëmtuese, sëmundjet bimore dhe ndotësit e ndryshëm;
 • Kontrollon transportin e drunjve në territorin e Parkut Kombëtar dhe ndërmarrja e masave ligjore ndaj parregullsive në këtë aspekti;
 • Kontrollon dhe mirëmban shenjat e kufijve të jashtëm dhe të brendshëm të Parkut Kombëtar;
 • Kontrollon lëvizjen dhe transportin në territorin e Parkut Kombëtar;
 • Aplikon dënimet mandatore dhe konfiskimi i mjeteve te ndryshme me te cilat bëhen veprimet ilegale ne Parkun Kombëtarë;