BALLINA

Fjala e kryeshefit të AMMK-së

Të nderuar vizitorë të portalit te Agjencionit per Mbrojtjen e Mjedisit te Kosovës. Të respektuar dashamirës të mjedisit, mirë se erdhët në shtëpinë tonë, dyert e se cilës janë gjithmonë të hapura për ju. më shumë

Shqyrtimi Publik i Draft Dokumentit të Planit Rregullues për Zaplluxhe në Parkun Kombëtar “Sharri”

Duke u bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinore, dokumenti Planin Rregullativ për Zaplluxhe është në fazën e diskutimit publik. Në kuadër të këtij procesi, MMPH pret angazhimin e të gjithë të interesuarve, në mënyrë të veçantë të ekspertëve, shoqatave të ndryshme, përfaqësuesve të komunave pjesëmarrëse dhe qytetarëve, që me komente dhe rekomandime të ndihmojnë në plotësimin e dokumentit final.më shumë

Pragu i informimit për ndotje të ajrit

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës bazuar në nenin 24 dhe 25 të Ligjit për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja (Nr.03/L-160) mbi informimin e publikut për cilësinë e ajrit, dhe duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit (UA 02/2011), përkatësisht në Shtojcën VIII e cila parasheh edhe pragjet e informacionit për PM10 dhe për ndotës tjerë për periudhën 24 orëshe, informon publikun e gjerë që gjatë 24 orëve të fundit ka pasur tejkalime të Vlerave Maksimale të Lejuara për PM10 në disa nga lokacionet matëse dhe si pasojë cilësia e ajrit ka qenë e dobët. Në mënyrë specifike AMMK informon se pragu i obliguar informimit për parametrin PM10 (100 ug/m3 për 24 orë) i përcaktuar sipas Shtojcës VIII të Udhëzimin Administrativ për Normat e Cilësisë së Ajrit, është tejkaluar në stacionet matëse në Drenas, Prishtinë (IHMK), Obiliq dhe Gjilan, ndërsa në stacionet matëse në Mitrovicë dhe Han i Elezit ka qenë në kufijtë e pragut të informacionit. më shumë