Projekte | AMMK

Projektima

Tvining projekat EU za podršku sektoru životne sredine

Kosovska agencija za zaštitu životne sredine (KEPA) je korisnik Tvining projekta EU pod nazivom „Podrška sektoru životne sredine na Kosovu“. To je projekat koji finansira EU u trajanju od 22 meseca, sa budžetom od 1,0 miliona evra i sufinansiranjem od 0,1 miliona evra iz državnog budžeta Kosova.

Pozadina


Kosovska agencija za zaštitu životne sredine je već uložila niz napora da poboljša stanje životne sredine na Kosovu. U vezi sa naporima da se započne sa primenom politika EU o životnoj sredini i pripremama za buduću upotrebu IPA komponente za razvoj životne sredine, KEPA mora da uvede nove i važne politike i alate za podršku reformama i opštem, sektorskom i institucionalnom razvoju. .

Ovaj projekat će realizovati Agencija za životnu sredinu, Austrija, Umveltbundesamt (UBA), u saradnji sa stručnjacima Finskog meteorološkog instituta i Letonskog centra za životnu sredinu, geologiju i meteorologiju. Ove tri zemlje su već prošle proces pristupanja EU i uspešno su implementirale slične Tvining projekte u istočnoj i jugoistočnoj Evropi. Kosovska agencija za zaštitu životne sredine očekuje da će ovaj projekat biti istorijski povod za pripremu puta Kosova u EU.

O bratimljenju

Pokrenut u maju 1998. godine, Tvining program je jedan od glavnih alata za pomoć pri prijemu u izgradnju institucija. Tvining ima za cilj da pomogne državama korisnicama u razvoju moderne i efikasne administracije, sa strukturama, ljudskim resursima i upravljačkim veštinama neophodnim za primenu „ackuis communautaire“ na istom nivou standarda kao i države članice. Tvining obezbeđuje okvir za administraciju i polu-javne organizacije u zemljama korisnicama za rad sa svojim kolegama u državama članicama. Zajedno će razviti i implementirati projekat koji ima za cilj izmeštanje, implementaciju i implementaciju određenih delova ackuis communautaire.

Opšti cilj

Opšti cilj ovog Tvining projekta je kontinuirano i održivo poboljšanje uslova životne sredine, uključujući kvalitet vazduha, upravljanje i kontrolu vodnih resursa kako bi se ispunili standardi EU, posebno u pogledu javnog zdravlja i ekonomskog razvoja Kosovo. Svrha projekta je fokusirana na dalju institucionalnu podršku za sektor životne sredine na Kosovu.

Glavni rezultati koji se očekuju od projekta su:

Konsolidacija administrativnih kapaciteta u KAZŽS i relevantnim odeljenjima u MSPP u pravnim, institucionalnim i tehničkim pitanjima nadgledanja životne sredine sa posebnim fokusom na vazduh i vodu.

Unapređen kapacitet KEPA-e da ispuni najmanje 30% zahteva za izveštavanje Evropskoj agenciji za životnu sredinu za indikatore prioritetnih podataka o protoku (vazduh, voda, zaštita životne sredine)

Strategija osmišljena za podizanje javne i materijalne svesti o dostupnosti

Uspostavljanje savremenog upravljanja podacima uključujući razvoj baze podataka

Glavni podaci projekta:

Oko 400 radnih dana država članica "Short Time Ekperts" na Kosovu

3 studijske posete državama članicama za kosovske zvaničnike

1 stalni savetnik za tvining, 1 KRB asistent i jezički asistent 1

Trajanje projekta:

22 meseca, od 25. novembra 2010. do 30. septembra 2012. godine

Budžet:

1,0 mil € finansira Evropska unija

0.1m € sufinansiranje iz državnog budžeta Kosova / KEPA

Struktura projekta

Projekat je podeljen na 4 glavne komponente.

Komponenta 1: „Institucionalna, pravna i tehnička podrška KEPA i relevantnim odeljenjima MSPP u poboljšanju njihovih kapaciteta za upravljanje i nastavak aktivnosti praćenja u vezi sa ključnim pitanjima životne sredine, uključujući kvalitet vode i vazduha, zaštitu prirode, itd.

Komponenta 2 „Podrška izradi Državnog izveštaja o životnoj sredini o unapređenju saradnje sa Evropskom agencijom za životnu sredinu“.

Komponenta 3 „Podrška za pregled obrade podataka, upravljanje podacima i pripremu baze podataka“.

Komponenta 4 „Podrška u pripremi strategije za podizanje svesti javnosti i za izradu materijala.

Institucije uključene

Tvining projekat sprovode Kosovska agencija za zaštitu životne sredine, odeljenja Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja i Kosovski hidrometeorološki zavod u saradnji sa Agencijom za životnu sredinu Austrije (Umveltbundesamt), Finskim meteorološkim institutom i Centrom za meteorologiju životne sredine, geologija i meteorologija Letonije,

Posebnu podršku pružila je Evropska komisija preko Kancelarije za vezu Evropske komisije na Kosovu.

Preuzmite brošuru