BALLINA BreadCrumbTrailer Publikime BreadCrumbTrailer Raporte

Raporte

Raport për gjendjen e ujërave në Kosovë 2020

Atllasi i Bimeve te Kosoves

Raport Emetimi i Gazrave Serrë në Kosovë 2014-2019

Raport i menaxhimit të mbeturinave komunale në Kosovë 2019

Raport për gjendjen e mjedisit në Kosovë 2018-2019

Raporti vjetor per gjendjen e ajrit 2020

Vjetari Hidrometeorologjik 2019

Mjedisi i Kosovës 2020 Raport i treguesve mjedisorë

Raporti vjetor per gjendjen e ajrit 2019

Libri i Kuq i Faunes

Vjetari Hidrometeorologjik 2017-2018

Raport vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë 2017

Raport mbeturinat e rrezikshme industriale në Kosovë

Raporti per gjendjen e natyres 2015-2017

Raporti mbi menaxhimin e mbeturinave komunale ne Kosove 2018

Raporti per mbulushmerin e tokave 2018

VJETARI HIDROMETEOROLOGJIK 2015-2016

Raporti vjetor per gjendjen e mjedisit 2016

Menaxhimi i Mbeturinave Komunale ne Kosovë Raport mbi gjendjen 2018

Raport Vjetor për Gjendjen e Mjedisit në Kosovë, 2015

Vjetari Hidrometeorologjik 2014

Raporti per gjendjen e mjedisit 2015

Raporti për Mbulushmerinë e Sipërfaqes së Tokës - CLC2012

Mjedisi i Evropes, Gjendja dhe Perpsektiva 2015

Raport për gjendjen e ujërave në Kosovë 2015

Emetimet e Gazrave Serre në Kosovë 2008-2013

Raport për gjendjen e ajrit në Kosovë 2013-2014

RAPORT PËR GJENDJEN E NATYRËS 2010 - 2014

Raporti për Mbeturina dhe Kemikate

Raport për Gjendjen e Mjedisit 2011-2012

Inventari i emisioneve ne ajer 2018

Raport për Gjendjen e Ajrit

Raport - Hotspotet Mjedisore në Kosovë

EMETIMI I GAZEVE SERRË NË KOSOVË 2008 - 2009

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës (Një profil i shkurtër)

Në kërkim të zogjve

GJENDJA E MJEDISIT NË KOSOVË 2008-2010

Kadastri i ndotësve të ujërave

MJEDISI I EVROPËS GJENDJA DHE PERSPEKTIVA 2010 - SINTEZË

GJENDJA E NATYRËS RAPORT 2008 - 2009

Raport - Gjendja e Ujërave në Kosovë

Gjendja e Mbeturinave

Identifikimi Hapësinor i Ndotësve Potencial 2008

Raporti i Gjendjes së Natyrës 2006 - 2007

Raporti i Gjendjes së Mjedisit 2006 - 2007