BALLINA BreadCrumbTrailer Për ne BreadCrumbTrailer Misioni dhe Vizioni

Misioni & Vizioni

Misioni:

Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM) është institucion qeveritarë i cili angazhohet që përmes monitorimit të integruar të mjedisit, sistemit efikas të informimit mjedisorë dhe raportimit të vazhdueshëm për gjendjen e mjedisit, të ruajë kualitetin e ajrin, ujit, tokës dhe biodiversitetit, të promovojë shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore me qëllim që të sigurojë një mjedis të shëndetshëm për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme në harmoni me progresin e zhvillimeve ekonomike dhe sociale.

Vizioni:

Monitorim, informim dhe raportim efikas mjedisorë, për një mjedis të shëndetshëm dhe rritje ekonomike të qëndrueshme.