Naslovna BreadCrumbTrailer Arhiva

Objavljen je Izveštaj MŽSPPI -e o hidroelektranama

11.08.2021 - Radna grupa za "Pregled administrativnih procedura sprovedenih za hidroelektrane i njihovog uticaja na životnu sredinu", završila je svoj rad i predstavila glavne nalaze kroz izvještaj.

 

Ova radna grupa je osnovana odlukom ministra MŽSPPI Liburn Aliu radi preispitivanja zakonitosti i proceduralnih i administrativnih aspekata dozvoljavanja ovih HE. Grupa je uključila stručnjake iz MŽSPPi -e i njegovih podređenih agencija.

 

Neki od glavnih nalaza izveštaja su:

 

a) Uprkos činjenici da zakon reguliše da se koncesija mora obezbijediti za korišćenje vode u poslovne svrhe, Ministarstvo (MŽSPP) kao organ nadležan za dodelu vodnog prava nije sprovelo dodelu koncesije, ali davanje vodnog prava je učinjeno sa vodnom dozvolom, što predstavlja kršenje Zakona o vodama Kosova. Osnovna razlika između vodne dozvole i koncesije leži u činjenici da se koncesija daje putem konkurentnog procesa, dok vodna dozvola ne.

 

b) Ne samo da nije sproveden postupak koncesije definisan zakonom, već je izdavanje vodnih dozvola za korišćenje voda za HE izvršeno u suprotnosti sa podzakonskim aktom za vodnu dozvolu u vezi sa dokumentacijom koja se mora priložiti uz zahtev kao i sadržaj vodne dozvole.

 

c) Izdavanje vodnih dozvola za HE obavljeno je bez oslanjanja na detaljan i stručan pregled i nije zasnovano na planskim dokumentima. Shodno tome, izdate su vodne dozvole i izgrađene hidroelektrane u područjima gde su planirani kapitalni hidrotehnički projekti, čime je ugrožena realizacija ovih objekata od strateškog značaja za Kosovo (kao u slučaju hidro sistema Lepenac).

 

d) U nedostatku vodiča o načinu izrade i revizije procene uticaja na životnu sredinu (PUŽS), koji bi prema zakonu trebalo da izda Ministarstvo, proces pregleda izveštaja o proceni uticaja na životnu sredinu i izdavanja ekološke saglasnosti nije imao precizan razvoj i odgovarajući standard. Izveštaji o PUŽS su generalno loši. Najvažniji aspekti vodene flore i faune, kao što su ekološki prihvatljiva hrana, režim nanosa i riblje staze, tretirani su samo površno.

 

e) Za sve tri HE u Dečanskoj kaskadi, Ministarstvo je izdalo građevinske dozvole i sertifikat o upotrebi, iako sve te HE imaju kapacitete manje od 10 MW, pa je izdavanje građevinske dozvole po zakonu u nadležnosti opštine. To je postignuto spajanjem dve HE ("Dečani" i "Belaja") sa građevinskom dozvolom, jer na taj način imaju preko 10 MW, i HE "Beli Drin" sa branom koja uopšte nije izgrađena.

 

f) Praktično sve HE su izgrađene u neposrednoj blizini reka (vodotokova) iz kojih proizvode energiju, bivajući u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama Kosova koji zabranjuje izgradnju na udaljenosti manjoj od 30 metara od linija visokih voda (linija maksimalnih 100 godišnjih voda).

Za vise informacija preuzmite Celi izveštaj

 

Natrag