BALLINA BreadCrumbTrailer Arkiva

Raporti për gjendjen e ujërave në Kosovë 2020

Paraqet gjendjen e ujërave në Kosovë për përiudhën 2015- 2020. Në raport janë të përfshirë gjëndja e ujërave sipërfaqësore, nëntokësore, ligjet dhe aktet nënligjore për sektorin e ujërave, dokumentet strategjike për ujëra, rrjeti hidrografik i ujërave, reshjet, zonat e mbrojtura ujore, shfrytëzimi i ujërave sipas sektorëve të ndryshëm si dhe investimet dhe projektet në sektorin e ujërave.Të dhënat për përgatitjen e raportit janë grumbulluar nga institucionet që bëjnë monitorimin e cilësisë dhe sasisë së ujerave, kompanitë që menaxhojnë ujërat si dhe institucione tjera qeveritare dhe joqeveritare të cilat kanë përgjegjësi të caktuara në sektorin e ujërave. më shumë

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës pjesë e aktiviteteve të rrjetit të zonave të mbrojtura Emerald

Përfaqësuesit e Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës kanë marrë pjesë në takimin virtual të organizuar nga Agjencioni Evropian i Mjedisit, Komisioni Evropian dhe Këshilli i Evropës, të cilët po bashkëpunojnë ngushtë për të mbështetur përparimin në krijimin e Rrjetit të zonave të mbrojtura Emerald në vendet e Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrësit e këtij aktiviteti kanë përfshirë kryesisht ekspertë që kanë përvojë në projekte dhe procese të zhvillimit të Rrjetit Emerald, dhe të Natura 2000, që është pjesë e rëndësishme e Rrjetit të zonave Emerald. Rrjeti i zonave Emerald është rrjeti ekologjik për ruajtjen e llojeve të kafshëve dhe bimëve të egra dhe habitateve natyrore me rëndësi evropiane. Ai përbëhet nga Zonat me Interes të Veçantë të Konservimit të përcaktuara sipas Rekomandimit dhe Rezolutës së Komitetit të Përhershëm të Konventës së Bernës. më shumë

AMMK merr mbështetje nga GIZ për krijimin e sistemi të monitorimit dhe raportimit për mbeturina komunale

Marrëveshja është pjese e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet GIZ-së dhe AKMM-së që përmes bashkëpunimit të ngushtë të palëve nënshkruese, të krijohet një baze për funksionalizmin e një sistemi të qëndrueshëm të monitorimit dhe raportimit për mbeturina komunale.Objektivi kryesor i kësaj marrëveshje të bashkëpunimit është që AKMM-së t’i ofrohet mbështetje në krijimin e një sistemi të qëndrueshëm të raportimit përmes digjitalizimit të formularëve të standardizuar të raportimit, në mënyrë që të sigurohet që të dhënat e mbledhura të shfrytëzohen për planifikimin strategjik të investimeve kapitale në sektorin e menaxhimit të mbeturinave.më shumë

Monitorimi faunës së egër në territorin e PK “Bjeshkët e Nemuna”

Në kuadër të aktiviteteve të rregullta për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit në zonat e mbrojtura të natyrës, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës - IKMN edhe gjatë vitit 2021 ka vazhduar së realizuari aktivitetin e monitorimit të faunës së egër përmes vendosjes së kamerave kurth në zonat e mbrojtura të natyrës, dhe me theks të veçantë në Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”.Në kuadër të këtij aktiviteti IKMN, po bashkëpunon edhe me Organizatat Jo Qeveritare Mjedisore Lokale. Një bashkëpunimin i tillë është duke u realizuar me shumë sukses me OJQ “ERA”, nga Peja, e cila është duke bërë monitorimin e faunës në kuadër të zonës së mbrojtur të Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, në disa lokacione të parkut. më shumë

Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot Raportin Vjetor për Gjendjen e Mjedisit për vitin 2020

Kuvendi i Kosovës në seancën e sotme mes tjerash ka diskutuar edhe Raportin Vjetor për Gjendjen e Mjedisit 2020.Paraprakisht Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Liburn Aliu, ka prezantuar raportin vjetor për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2020. Në fjalën e tij para deputetevë, Ministri Aliu, ka specifikuar që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës përmes Agjencionit për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës ka përgatitur Raportin për gjendjen e mjedisit në Kosovë 2020, konform nenit 25 të Ligji për mbrojtjen e mjedisit Nr. 03/L-025. Raport përmban informacion të bazuar në të dhëna nga monitorimi i gjendjen së mjedisit, që prezantojnë gjendjen e mjedisit për vitin 2020, ndryshimet në mjedis në krahasim me raportin e mëparshëm, ndikimet mjedisore në shëndetin e popullatës, zbatimin e strategjisë së mjedisit dhe planit të veprimit, masat e ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin e institucioneve mjedisore dhe financimin e sistemit për mbrojtjen e mjedisit.më shumë

previous

1-5 Nga 456

next