BALLINA BreadCrumbTrailer Arkivi - Lajme

Arkivi - Lajme

Raport nga aktiviteti Cenzusi Ndërkombëtar i Shpendëve të Ujit

Në kuadër të aktiviteteve për monitorimin dhe inventarizimin e biodiversitetit, gjatë fundjavës së kaluar (11-12.01.2020) Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës me ndihmën e vullnetarëve nga “Wildlife Albanian Photographers - WAPH", “Kosova Wildlife Care - KWC" si dhe ekspert e dashamir të natyrës kanë kryer për herë të dytë me radhë në Kosovë Censusin Ndërkombëtar të Shpendëve të Ujit.Ky aktivitet i realizuar në kuadër të IWC 2020 (International Waterbird Census) që organizohet në nivel botëror, që prej 54 vitesh, nga Wetlands International përfshiu pothuajse të gjitha vendet ku ka prezencë të baseneve ujore.më shumë

Sqarim i AMMK lidhur me rastin e projektit për ndërtimin e objekteve në zonën e Liqenit të Badovcit

Pas njoftimeve në media dhe në rrjetet sociale lidhur me mundësitë e ndërtimit të një kompleksi të objekteve në zonën e Liqenit të Badovcit, AMMK ka përcjellë me vëmendje të shtuar shqetësimin e qytetarëve shoqëris civile, OJQ-ve dhe grupeve tjera të interesit për këtë rast.Bazuar në informatat jo zyrtare që kanë qarkulluar lidhur me këtë projekt, AMMK njofton opinionin e gjerë se deri me tani nuk ka pranuar asnjë shkresë zyrtare apo kërkesë për verifikimin e vendndodhjes së lokacionit të supozuar dhe as që është kërkuar mendimi profesional i AMMK mbi ndikimet e mundshme të këtij projekti mbi ekosistemet përreth, zonat e mbrojtura të natyrës që shtrihen në këtë pjesë dhe në zonën e akumulacionit të Badovcit.më shumë

Diskutim Publik për dokumentin “Arsyeshmëria profesionale për shpalljen e lokalitetit të Boshtrës si monument i mbrojtur i natyrës”.

Agjencia për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, përkatësisht Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës në kuadër të Planit të Punës 2019 ka përgatitur edhe Arsyeshmërinë Profesionale për shpalljen e lokalitetit të Boshtrës (Forsythia europea) në habitatin e Goleshit, si monument i mbrojtur i natyrës. Bazuar në kërkesat e Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës (Nr.03/L-233) përkatësisht të Neni 151 (Pjesëmarrja e publikut në vendim marrje), dokumentet e hartuara në sektorin e natyrës para se të aprovohet dhe publikohet duhet ti nënshtrohen diskutimit publik. Bazuar në këto kërkesa edhe draft dokumenti Arsyeshmërinë Profesionale për shpalljen e lokalitetit të Boshtrës (Forsythia europea) në habitatin e Goleshit,, i nënshtrohet diskutimit publik. Diskutimi publik do të jetë i hapur nga date 24.12.2019 deri me date 24.01.2020. më shumë

Publikohet Libri i Kuq i Faunës së Kosovës

Publikimi i Librit të Kuq të Faunës së Kosovës është realizuar në kuadër të projektit “Inventarizimi i biodiversitetit përmes Librit të Kuq të Faunës” si pjesë e Programit Mjedisor i Kosovës (PMK) financuar nga Qeveria Suedeze – SIDA. Në kuadër të projektit për hartimin e Librit të Kuq të Faunës janë realizuar edhe aktivitete tjera si: përgatitja e metodologjisë së punës për hartimin e librit të Kuqë të Faunës bazuar në kriteret e IUCN, puna hulumtuese në terren dhe organizimi i punëtorive me institucione relevante. Finalizimi i këtij projekti ka rendësi të madhe për MMPH, MBPZHR, UP, QJQ sepse për herë të parë në Kosovë behet inventarizimi i faunës dhe në baze të dhënave të librit të kuq të faunës do të hartohen politikat dhe strategjitë për mbrojtjen dhe konservimin e faunes në Kosovë. më shumë

Publikohet Vjetari Hidrometeorologjik 2017-2018

Vjetari përmban informata nga monitorimi i vazhdueshëm hidrologjik, klimatologjike dhe meteorologjik në Republikën e Kosovës për vitet 2017 dhe 2018. Monitorimi i proceseve hidrologjike, klimatologjike dhe meteorologjike është realizuar në kuadër të obligimeve ligjore që ka Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës në bazë të Ligjit Nr. 06/L -035 për veprimtaritë hidrometeorologjike. Informacionet e punuara nga monitorimi i IHMK mbi kushtet klimatike në Kosovë, janë të dhëna të rëndësishme dhe të besueshme që mundë të hyjnë në funksion për ndërtimin dhe funksionimin e strukturave menaxhuese të burimeve ujore, për dizajnimin e infrastrukturës së lumenjve dhe për marrjen e vendimeve që kanë ndikim pozitiv ekologjik.më shumë

previous

1-5 Nga 397

next