BALLINA BreadCrumbTrailer Toka

Toka

Sipërfaqja e Kosovës është rreth 1.1 milion ha, 53% e të cilës është tokë e punueshme, ndërsa 47% është e mbuluar me pyje. Prej 585 000 ha të tokës së punueshme, në 51% të saj kultivohet gruri, 45% janë livadhe dhe kullosa, 2% pemishte dhe më pak se 1% vreshta. Mbi 88% të tokës pyjore është pronë private. Afër 35% të pyjeve janë poashtu pronë private ndërsa pjesa e mbetur është në pronësi shoqërore. Mesatarisht një familje i takojnë 3 ha tokë. Kosova karakterizohet me një llojllojshmëri të tokave duke u bazuar në gjenezën e krijimit të tyre dhe karakteristikave pedologjike, fizike dhe kimike. Sipërfaqja tokësore e Kosovës është e përshtatshme për prodhimtari bujqësore. Llojet e tokave që më së shpeshti i hasim në Kosovë janë: humusore, toka aluviale dhe deluviale, toka shkëmbore etj.

 

Shfrytezimi i tokave

 

Erozioni

 

Ujitja e tokave